KHOA HỌC XÃ HỘI Archive

Tìm hiểu về Tâm lí Nhận thức

Học vấn triết học của Wittgenstein khá khái quát, hoàn toàn khác với Russell chẳng hạn. Vì thế, ông chẳng nghĩ gì tới câu hỏi, con người có đủ khả năng nhận biết thực tại …