Monthly Archive: Tháng Tám 2018

Con người có cần luật đạo đức ?

Rousseau đã tin. Và ông cũng tránh những xác định bản chất đơn giản về con người. Con người „có bản chất“ tốt hay xấu, cái đó ông không muốn xác định. Nhưng đã có …